Đầu trang Đến phần Nội dung chính. Đến sub menu. Đến Menu chính. Đến footer.
Menu chính.
 

TRANG CHỦGiới thiệu MHIGiới thiệu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Giới thiệu Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Tổng quan về Tập đoàn

Tổng quan về Mitsubishi Heavy Industries

Lịch sử hình thành

Tìm hiểu nguồn gốc của Mitsubishi Heavy Industries từ năm 1884 và sự phát triển của công ty cùng với quá trình hiện đại hoá của Nhật Bản.

Phương châm

Quan điểm cốt lõi của công ty, tinh thần nhân viên, và định hướng phát triền trong tương lai của công ty.

Công nghệ

Tạo ra giá trị mới thông qua đổi mới. (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Thông tin cho các cổ đông

Cung cấp thông tin cổ đông (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

CSR (Trách nhiệm xã hội)

Các chính sách và hoạt động "Trách nhiệm xã hội" (Chỉ có trên trang tiếng Anh của MHI Nhật Bản)

Về đầu trang